sobota, 23 września 2023

Podstawa prawna

Świadectwa kwalifikacyjne są wymagane art. 54 Prawa energetycznego (Dz.U. 2022 poz. 1385).

Świadectwa kwalifikacyjne (tzw. „uprawnienia SEP” lub „grupa SEP”) powinny posiadać osoby na stanowiskach eksploatacji i dozoru, które wykonują prace eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub napraw, montażu lub demontażu, kontrolno – pomiarowym zgodnie z załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392).

Wymagania formalne

Do wniosku o sprawdzenie kwalifikacji zgodnie z § 6 ust. 2 lub 3 w/w rozporządzenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy:

(§ 6 ust. 2)

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

(§ 6 ust. 3)

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Miejsce i termin egzaminów

Egzaminy odbywają się w poniedziałki w godz. 14.30 – 15.30 w biurze OŁ SEP przy Pl. Komuny Paryskiej 5A, IV p. Domu Technika, pok. 404 lub 409:

 • 04.09.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 11.09.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 18.09.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 25.09.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 02.10.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 09.10.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 16.10.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 23.10.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 30.10.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 06.11.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 13.11.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 20.11.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 27.11.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 04.12.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 11.12.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 18.12.2023 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655

Komisja Kwalifikacyjna Nr 185 egzaminuje w zakresie:

Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13.
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21

.

Komisja Kwalifikacyjna Nr 186 egzaminuje w zakresie:

Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.
Grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Komisja Kwalifikacyjna Nr 655 egzaminuje w zakresie:

Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13.
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.
Grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Opłata za egzamin na uprawnienia SEP

Od 1 lipca 2023 r. opłata za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji będzie wynosić: 360,00 zł

Opłatę należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu w biurze OŁ SEP pok. 404 (płatność kartą lub gotówką) lub dokonać przelewu na konto nr:
21 1500 1038 1210 3005 3357 0000

Istnieje również możliwość przeprowadzenia egzaminu w języku angielskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji na uprawnienia SEP

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku EKSPLOATACJI

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku EKSPLOATACJI

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku EKSPLOATACJI