niedziela, 14 lipca 2024

Historia OŁ SEP

8-10 IX 1882 r.I Zjazd Techników Polskich w Krakowie.
1890 r.W grudniu powstaje Sekcja Techniczna Łódzka Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu.
1893 r.Pierwsze elektrownie miejskie na terenach polskich – Bielsko i Lwów.
1898 r.Ruszyły w Łodzi pierwsze tramwaje elektryczne. W następnych latach łączono z Łodzią tramwajami elektrycznymi okoliczne miasta: Zgierz, Pabianice, Konstantynów, Aleksandrów, Tuszyn, Ozorków, Lutomiersk.
18 IX 1907 r.Uruchomiono i włączono do pracy na sieć pierwszy turbozespół w Elektrowni Łódzkiej.
2 III 1909 r.Powstaje Łódzkie Stowarzyszenie Techników.
28 X 1918 r.Formalnie zawiązuje się, w ramach Łódzkiego Stowarzyszenia Techników, Koło Elektrotechniczne.
7-9 VI 1919 r.Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników w Warszawie powołał do życia Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich /SEP/ i uchwalił jego statut. Odtąd datę 9 VI 1919 r. uważa się za otwierającą historie SEP. Jako koła założycielskie przystąpiły do SEP organizacje: łódzka, warszawska, lwowska, krakowska, a w roku 1920 sosnowiecka i kaliska.
1 VI 1928 r.VIII Zgromadzenie Delegatów Kół SEP w Toruniu – zmiana statutu, zmiana nazwy na Stowarzyszenie Elektryków Polskich /SEP/, najwyższą władzą są coroczne Walne Zgromadzenia Członków SEP zamiast Zgromadzeń Delegatów Kół SEP, zamiast Kół terenowych wprowadzono nazwę oddziałów SEP.
27-28 VI 1929 r.I Walne Zgromadzenie Członków SEP w Poznaniu w czasie trwania Powszechnej Wystawy Krajowej, na której SEP zorganizował własne stoisko. W Zgromadzeniu mogli wziąć udział na równych prawach wszyscy członkowie SEP.
23-25 V 1932 r.IV Walne Zgromadzenie SEP w Łodzi. Przejęcie działalności przepisowo – normalizacyjnej Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego /PKE/ przez Centralną Komisję Normalizacji Elektrotechnicznej /CKNE/ SEP. Powołanie jedenastego Oddziału Wybrzeża Morskiego z siedzibą w Gdyni (20 członków). Wycieczka do Elektrowni Łódzkiej, która obchodziła wówczas jubileusz 25-lecia.
1 IX 1939 r.Wybuch II Wojny Światowej; zajęcie przez okupanta budynku siedziby Oddziału przy ul. Piotrkowskiej 102 – zakaz dalszej działalności, niszczenie archiwum. W Łodzi powstaje tajny komitet do spraw organizacji administracji przemysłu łódzkiego po zakończeniu wojny.
1945 r.W nocy z 18 na 19 stycznia Niemcy opuszczają Elektrownię Łódzką.
Oddział Łódzki SEP otrzymuje nową siedzibę w gmachu Elektrowni Łódzkiej.
17-18 V 1946 r.Zjazd Zarządów Oddziałów w Warszawie poświecony omówieniu bieżących prac Stowarzyszenia oraz zasięgnięciu opinii w sprawie przystąpienia do NOT.
22-24 IX 1946 r.XII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SEP w Łodzi poświęcony rozpatrzeniu 3 – letniego planu odbudowy gospodarczej w dziedzinie energetyki, przemysłu i telekomunikacji oraz zmianie statutu w związku z przystąpieniem do NOT.
27 XI 1946 r.Odbyło się zebranie organizacyjne Oddziału, na którym wybrano Zarząd Oddziału. Pierwszym po wyzwoleniu Prezesem został Kol. Cz. Dąbrowski.
4-5 XII 1947 r.I Zjazd Delegatów SEP w Warszawie.
11 III 1948 r.Walne Zebranie Oddziału oraz przeniesienie siedziby Oddziału do lokalu przy ul. Piotrkowskiej 102.
29 IV 1949 r.II Zjazd Delegatów SEP w Warszawie.
5 V 1950 r.III Zjazd Delegatów SEP.
7 V 1951 r.IV Zjazd Delegatów SEP w Warszawie.
16 VI 1952 r.V Zjazd Delegatów SEP w Warszawie.
23 IV 1953 r.Krajowa konferencja w sprawie poprawy współczynnika mocy – Łódź.
11 V 1953 r.VI Zjazd Delegatów SEP – Warszawa.
14 XII 1954 r.VII Zjazd Delegatów SEP – Warszawa.
11-12 VII 1955 r.VIII Zjazd Delegatów SEP – poświęcony dyskusji nad Planem 5 – letnim oraz 10-leciu Polski Ludowej – Poznań.
1956 r.IX Zjazd Delegatów SEP – Kraków (uchwała o konieczności opracowania nowego statutu oraz o przywróceniu odznaki SEP).
1957 r.Powołanie Oddziałowej Sekcji Energetycznej.
Powołanie Oddziałowej sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.
13-15 IX 1957 r.X Zjazd Delegatów SEP – Katowice (uchwalono nowy statut SEP).
1 X 1957 r.Centralne uroczystości „Dnia Energetyka” zorganizowane w Łodzi z okazji 50 – lecia elektrowni łódzkiej.
15 V 1958 r.Zatwierdzenie przez władze administracji państwowej statutu SEP.
1 VIII 1958 r.Na podstawie zarządzenia Nr 120 Ministra Górnictwa i Energetyki, Państwowa Inspekcja Energetyczna powierzyła Stowarzyszeniu prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych przez Oddziały SEP.
6 II 1959 r.Zatwierdzenie przez Zarząd Główny Regulaminu Izby Rzeczoznawców SEP.
1-2 III 1960 r.Sympozjum „Termometria Termoelektryczna” zorganizowane przez Katedrę Grzejnictwa PŁ, Polski Komitet Elektrotermii SEP, SIMP i STIPCh.
1 I 1961 r.Powołanie Łódzkiej Grupy Rzeczoznawców SEP.
3-5 VI 1962 r.XV Zjazd Delegatów SEP – Łódź (głównym tematem technicznym Zjazdu była sytuacja przemysłu elektrotechnicznego w Polsce).
26 X 1962 r.Konferencja „Problemy automatyzacji procesów elektrotermicznych” zorganizowana przez Polski Komitet Elektrotermii, Katedrę Grzejnictwa PŁ oraz Oddział Łódzki SEP. Powstanie w ramach Oddziałowej Sekcji Przemysłu Elektrycznego – Podsekcji Trakcji Elektrycznej.
31 I 1963 r.Powstanie Oddziałowej Sekcji Telekomunikacji.
20 VII 1963 r.Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Domu Technika w Łodzi.
1963 r.Powołanie na terenie Oddziału Komisji Weryfikacji Wykładowców.
Powołanie Komisji Nagród i Odznaczeń.
1964 r.Powołanie Oddziałowej Sekcji Energetyki
Połączenie Sekcji Telekomunikacji z Sekcją Elektroniki w Sekcję Elektroniki i Telekomunikacji.
1965 r.I Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektroniki PŁ (konkurs organizowany jest do dzisiaj).
31 III 1966 r.Powołanie Oddziałowej Rady Nadzorczej (nadzór i kontrola nad pracą komisji egzaminacyjnych).
4 IV 1966 r.Powstanie Oddziałowej Sekcji Trakcji Elektrycznej.
20 VII 1966 r.Otwarcie w Łodzi Domu Technika.
1966 r.Zorganizowanie po raz pierwszy na terenie Oddziału konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej.
1 I 1967. rUtworzenie Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
18 II 1967 r.Utworzenie przy Zarządzie Oddziału Komisji Egzaminacyjnej dla osób zatrudnionych przy urządzeniach energetycznych.
24 V 1969 r.Otwarcie nowego gmachu Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej.
7 VI 1969 r.Uzyskanie 1 miejsca przez studentów PŁ w Centralnym Konkursie na najlepszą pracę dyplomową zorganizowanym w ramach 50 – lecia SEP.
8-10 IV 1970 r.II Konferencja Transformatorowa – Łódź – organizatorzy: Oddział Łódzki SEP; Elta i PŁ.
21-22 X 1971 r.Konferencja „Eksploatacja oświetlenia drogowego w miastach i osiedlach” – organizatorzy: Polski Komitet Oświetleniowy i Oddział Łódzki SEP.
20-22 X 1972 r.XIX Walny Zjazd Delegatów SEP w Krakowie połączony z konferencją „Stan obecny i perspektywy rozwoju elektryki polskiej”. Nadanie godności Członka Honorowego SEP Kol. Eugeniuszowi Jezierskiemu. Powołanie Oddziałowej Komisji Bytowej. Zorganizowanie pośrednictwa pracy dla członków Stowarzyszenia.
8 XI 1973 r.Powołanie Oddziałowej sekcji Maszyn i Systemów Cyfrowych.
7 IX 1974 r.Sympozjum „Przemysłowe zastosowanie grzejnictwa indukcyjnego do nagrzewania metali” zorganizowane przez Oddział i Polski Komitet Elektrotermii przy współudziale Politechniki Łódzkiej oraz Łódzkich Zakładów Termotechnicznych.
18 XII 1975 r.Ograniczenie terenu działalności Oddziału do województwa miejskiego łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego (Uchwała ZG z 18 XII).
26 III 1976 r.II Dni Techniki Regionu odbywające się pod hasłem „Nauka i technika dla potrzeb społeczeństwa”. Oddział Łódzki SEP współorganizatorem.
14 VI 1977 r.Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu na najlepsze koło SEP.
9-15 X 1978 r.III Dni Techniki Regionu odbywające się pod hasłem „Nauka i technika społeczeństwu”. Do „Księgi zasłużonych techników Łodzi” wpisani zostali koledzy: E. Jezierski, S. Dzierzbicki, Cz. Dąbrowski, J. Napiórkowski, D. Sosnowski, Z. Kopczyński oraz pośmiertnie koledzy: W. Gosztowt, B. Knabe, B. Zaborski, T. Szyszko.
1978 r.Nadanie niżej podanym członkom zbiorowym Złotej Odznaki Honorowej SEP:
Zakład Energetyczny Łódź – Miasto
Zakład Energetyczny Łódź – Teren.
Zespół Elektrociepłowni im. Lenina
Zakłady Aparatury Elektrycznej EMA-ELESTER
PRE Elektromontaż Łódź
Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Łodzi.
29 XII 1978 r.Uroczyste spotkanie Prezesa Zarządu Głównego SEP z Zarządem i aktywistami Oddziału łódzkiego.
1979 r.Wydanie monografii pt. „Informator o działalności Oddziału Łódzkiego SEP 1919-1979”. Wybito medal pamiątkowy i medal okolicznościowy.
25 II 1980 r.Na uroczystej sesji Rady Wojewódzkiej NOT z okazji 35 – lecia NOT, Oddział Łódzki SEP z rąk Prezydenta m. Łodzi otrzymuje Honorową Odznakę Miasta Łodzi.
1980 r.Ogólnopolskie sympozjum nt.: „Oszczędność i odzysk energii w elektrotermii” – zorganizowane przy współudziale Polskiego Komitetu Elektrotermii.
Powstanie Sekcji Elektryfikacji Rolnictwa (pierwszy Przewodniczący Kol. W. Nochala).
Jubileusz 35-lecia Politechniki Łódzkiej.
1980 r.Powołanie Oddziałów: piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego.
1983 r.Powołanie Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Łodzi (83 rzeczoznawców, 9 weryfikatorów).
V 1983 r.Wycieczka do Budapesztu i Szegedu.
18 XII 1984 r.Podpisanie Porozumienia między Oddziałem i Kuratorium Oświaty i Wychowania m. Łodzi.
1985 r.40-lecie Politechniki Łódzkiej.
1986 r.I Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w szkołach średnich o profilu elektrycznym (współpraca KOiW).

 

Poprzez SIMP-TUR zorganizowanie wycieczki na Targi Lipskie, Targi w Brnie, Budapeszcie, Padwie i Hanowerze.

15 VI 1986 r.Powstanie Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego przy OŁ SEP.
1987 r.I Wojewódzki Konkurs na „Najlepszy program mikrokomputerowy dla potrzeb kształcenia zawodowego”. Fundatorem nagród był Oddział.
19 I 1988 r.Odsłonięcie w PŁ tablicy pamiątkowej poświeconej prof. Bolesławowi Konorskiemu.
1988 r.Uzyskanie przez Łódzki Ośrodek Rzeczoznawstwa samodzielności finansowej.
10 VI 1989 r.Nadanie Godności Członka Honorowego SEP Kol. Zbigniewowi Kopczyńskiemu na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów SEP.
2 X 1989 r.VII Dni Techniki Łodzi. W holu nad wejściem do Sali konferencyjnej Domu Technika odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Członkowi Honorowemu długoletniemu Prezesowi Oddziału prof. Czesławowi Dąbrowskiemu.
20 X 1989 r.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Łódzkiego SEP z okazji 70 – lecia Oddziału.
5 II 1990 r.Z inicjatywy Oddziału Łódzkiego SEP zorganizowano zebranie prezydiów Oddziałów SIMP, STOP i SEP. Dyskutowano nad formami pracy Stowarzyszeniowej w nowych warunkach społeczno – gospodarczych.
1990 r.Oddział przystąpił do spółki SNT NOT z udziałem w kwocie 5 mln zł.
21 VII 1992 r.Przekazano do ZG SEP stanowisko Oddziału w sprawie Izby Rzeczoznawców.
1992 r.Opracowano i przekazano do Kuratorium zasady współpracy Oddziału z Kuratorium Oświaty i Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym.
11 IV 1994 r.Prezydium podejmuje decyzję o zakupie komputera na wyposażenie Biura. Początek komputeryzacji Biura OŁ SEP.
1995 r.50-lecie NOT.
V 1995 r.Odsłonięcie w PŁ tablicy pamiątkowej poświeconej prof. Eugeniuszowi Jezierskiemu i prof. Witoldowi Iwaszkiewiczowi.
4 X 1996 r.Krajowa Konferencja Przeciwporażeniowa – 328 uczestników. 24 firmy wzięły udział w okolicznościowej wystawie.
VI 1997 r.Ukazuje się pierwszy numer Biuletynu Techniczno – Informacyjnego OŁ SEP.
9 IX 1997 r.Przekazanie powodzianom funduszy przeznaczonych na organizację Konferencji z okazji 90 – lecia energetyki łódzkiej: „Historia i Przyszłość Łódzkiej Energetyki”. Ukazanie się materiałów konferencyjnych i wydanie specjalne Biuletynu Techniczno – Informacyjnego.
2 VI 1998 r.Powołano Koło Studenckie SEP – które liczyło około 100 osób.
6 XI 1998 r.Spotkanie z inicjatywy Zarządów Łódzkiego i Skierniewickiego przedstawicieli Oddziałów: Kaliskiego, Łódzkiego, Piotrkowskiego, Sieradzkiego, Skierniewickiego i Koła przy Elektrowni Bełchatów. Dyskutowano o działalności SEP w nowej strukturze administracyjnej.
21 VI 1999 r.Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SEP z okazji 80-lecia SEP. Nadanie Godności Członka Honorowego SEP Profesorowi Michałowi Jabłońskiemu.
20 XII 1999 r.Uroczyste Zebranie Zarządu – podsumowanie roku. Odznaczono za udział w upowszechnianiu wiedzy elektrycznej Dyrektora MTŁ Sp. z o.o. p. Małgorzatę Gałuszkę i p. Mirosława Barburskiego.
2000Pierwsze posiedzenie Komitetu Założycielskiego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Oddział Łódzki SEP jest członkiem Komitetu.
2001 r.Powstała Izba Inżynierów Budownictwa.
10 IV 2002 r.Senat PŁ nadaje tytuły honoris causa prof. Michałowi Jabłońskiemu i prof. Antonio Saviniemu (Uniwersytet w Pawii).
20 IX 2002 r.Zjazd Absolwentów Wydziału Elektrycznego – rocznik 1972 w Uniejowie (organizacja Oddział Łódzki SEP).
11-13 X 2002 r.W Dobieszkowie k/Łodzi odbyło się spotkanie Szefów Ośrodków i Rad Ośrodków Rzeczoznawstwa organizowane przez Oddział Łódzki.
9-10 X 2003 r.Sympozjum „Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice – EMC’03”.
2003 r.Połączenie sekcji Energetycznej z Sekcją Energetyki Przemysłowej – powstaje sekcja Energetyki.
2003 r.Spotkanie Oddziałów: Kaliskiego, Konińskiego, Piotrkowskiego, Radomskiego, Łódzkiego i Koła Bełchatów – dyskusja nad powstającym nowym statutem SEP.
20 XII 2003 r.Uroczysty Zarząd – podsumowanie roku. Oddział zajmuje pierwsze miejsce za wynik finansowy i pierwsze miejsce za najwięcej przeprowadzonych egzaminów (ponad 5200).
30-31 I 2004 r.Oddział Łódzki organizuje posiedzenie Rady Prezesów Oddziałów SEP.
13 II 2004 r.Podpisanie umowy o współpracy między Dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ i Prezesem OŁ SEP.
8-9 III 2004 r.I Krajowe Forum „Informatyka w systemach elektroenergetycznych” (Instytut Elektroenergetyki PŁ, Oddział Łódzki SEP).
14 VI 2004 r.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału. Uchwała na temat wystąpienia o uzyskanie osobowości prawnej.
16 VIII 2004 r.Orzeczenie sądu o uzyskaniu przez Oddział Łódzki SEP osobowości prawnej.
22 X 2004 r.Uroczyste spotkanie członków OŁ SEP i zaproszonych gości z okazji 85-lecia Oddziału. Wręczenie odznaczeń i medali.
10 XI 2004 r.Andrzej Boroń Prezes Oddziału Łódzkiego SEP odebrał odznakę Za zasługi dla m. Łodzi przyznaną naszemu Oddziałowi przez Radę m. Łodzi.
6 XII 2004 r.Uroczysty Zarząd – podsumowanie roku. Wręczenie odznaczeń i medali.
7-8 III 2005 r.II Krajowe Forum „Informatyka w systemach elektroenergetycznych” (Instytut Elektroenergetyki PŁ, Oddział Łódzki SEP).
7-8 IV 2005 r.II Międzynarodowa Konferencja Europejski rynek energii elektrycznej EEM`05 pod patronatem Premiera RP prof. Marka Belki. Łódź, UMŁ. (Instytut Elektroenergetyki PŁ, Oddział Łódzki SEP).
14 IX 2005 r.Otrzymanie przez Oddział Łódzki Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001.
16 XII 2005 r.Uroczysty Zarząd – podsumowanie roku. Wręczenie odznaczeń i medali.
16 III 2006 r.WZDO. Wybranie nowych władz Oddziału Łódzkiego na Kadencję 2006 – 2010.
24-26 V 2006 r.III Międzynarodowa Konferencja Europejski rynek energii elektrycznej EEM`06 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki (Instytut Elektroenergetyki PŁ, Oddział Łódzki SEP).
23-24.VI.2006XXXIII Walny Zjazd Delegatów SEP. Łódź, Filharmonia Łódzka
17-20 IX 2006 r.Międzynarodowa Konferencja International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES`2006 Łódź, Hotel Grand.
25 X 2006 r.Seminarium rocznicowe Od Elektrobudowy poprzez Eltę do ABB 95 rocznica urodzin i 55 lat pracy Zbigniewa Kopczyńskiego.
14-15 XI 2006 r.I Forum Transformatory Energetyczne.
15 XII 2006 r.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału. Ustanowienie medalu im. prof. Eugeniusza Jezierskiego.Uroczysty Zarząd – podsumowanie roku. Wręczenie odznaczeń i medali.
17-19 IV 2007 r.XVIII Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej Intertelecom 2007.
18-24 IV 2007 r.7 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi – Poznaj Siebie i Świat.
23-25 V 2007 r.IV Międzynarodowa Konferencja Europejski rynek energii elektrycznej EEM`07 Kraków, Hotel Sheraton (Instytut Elektroenergetyki PŁ, Oddział Łódzki SEP).
27-30 VI 2007 r.I wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa” – Lwów.
12 IX 2007 r.Uroczysta Akademia z okazji 100-lecia powstania energetyki zawodowej w Łodzi. Łódź, Filharmonia Łódzka.
20 IX 2007 r.Uroczysty Zarząd z okazji Jubileuszu 100-lecia energetyki zawodowej w Łodzi. Podczas Zarządu wręczono odznaczenia i medale SEP zasłużonym członkom OŁ SEP.
21 IX 2007 r.Odsłonięcie Pomnika Lampiarz.
22 IX 2007 r.Zjazd Absolwentów Wydziału Elektrycznego – Rocznik 1972.
18.X.2007Powstanie Centralnej Sekcji Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska SEP z siedzibą w Łodzi.
20-21 X 2007 r.II Forum Transformatory Energetyczne.
14 XII 2007 r.Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP.
8-10 IV 2008 r.XIX Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej Intertelecom 2008.
9 IV 2008 r.Konferencja Elektrotechnika plus Informatyka równa się Telekomunikacja w ramach XIX Międzynarodowych Targów Komunikacji Elektronicznej Intertelecom 2008.
22-28 IV 2008 r.8 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi – Łódź w nauce i sztuce europejskiej.
18-22 VI 2008 r.II wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa” – Wiedeń, Budapeszt.
18-19 XI 2008 r.III Forum Transformatory Energetyczne.
19 XII 2008 r.Uroczysty Zarząd OŁ SEP – Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP
16-19.IV.2009XI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Łódź – Bełchatów.
16-27 IV 2009 r.9 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi – Ucz się od najlepszych.
26 V 2009 r.Odsłonięcie na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Władysławowi Pełczewskiemu.
20 XI 2009 r.Uroczyste spotkanie członków OŁ SEP i zaproszonych gości z okazji 90-lecia Oddziału Łódzkiego SEP. Wręczenie odznaczeń i medali.
25-26 XI 2009 r.IV Forum Transformatory Energetyczne.
11 XII 2009 r.Uroczysty Zarząd OŁ SEP – Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP. Wręczenie odznaczeń i medali.
12 III 2010 r.WZDO. Wybranie nowych władz Oddziału Łódzkiego na Kadencję 2010 – 2014.
23 IV 2010 r.10 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.
10 VI 2010 r.Konferencja Regionalna Strategia Energetyczna dla Regionu Łódzkiego.
6-8 IX 2010 r.V Kongres Metrologii.
20-25 IX 2010 r.III wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa”. Podlasie-Wilno-Troki-Kowno-Ryga-Tallin.
24-25 XI 2010 r.V Forum Transformatory Energetyczne.
10 XII 2010 r.Uroczysty Zarząd OŁ SEP – Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP. Wręczenie odznaczeń i medali.
17 II 2011 r.Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci prof. dr hab. inż. Michała Jabłońskiego na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
18 II 2011 r.Rada Prezesów SEP. Łódź.
15-17 III 2011 r.XIII Finał Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ.
28 III 2011 r.Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
13 IV 2011 r.11 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.
30 IV – 4 V 2011 r.IV wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa”. Szwecja, Dania, Norwegia.
24-25 V 2011 r.XXIV Kongres Techników Polskich.
29 IX 2011 r.Rozstrzygnięcie konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego – XXXV edycja 2011 r.
30 IX 2011 r.Seminarium z okazji setnej rocznicy urodzin Zbigniewa Kopczyńskiego (1911 – 2007) Członka Honorowego SEP.
20-21 X 2011 r.VII Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice.
23-24 XI 2011 r.VI Forum Transformatory Energetyczne.
9 XII 2011 r.Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP. Wręczenie odznaczeń i medali.
13 XII 2011 r.Uroczyste podpisanie umowy objęcia patronatem Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
14 XII 2011 r.Zebranie Studenckiego Koła SEP im. prof. Michała Jabłońskiego. Gościem honorowym spotkania był Profesor Stanisław Grzybowski z Mississippi State University.
17-19 IV 2012 r.12 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.
19 IV 2012 r.IX Wojewódzkie Dni Młodego Elektryka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
18 V 2012 r.Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej prof. Michała Jabłońskiego w fabryce ABB w Łodzi.
31 V – 2 VI 2012 r.XXII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
15 VI 2012 r.Seminarium „Przyszłość transportu kolejowego w Europie i w Polsce” i towarzyszące seminarium spotkanie absolwentów Wydziału Elektrycznego 1972 r. w 40 – lecie ukończenia uczelni.
2-6 IX 2012 r.V wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa” – Holandia.
13-14 XI 2012 r.VII Forum Transformatory Energetyczne.
14 XII 2012 r.Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP. Wręczenie odznaczeń i medali.
15-22 IV 2013 r.13 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.
23 VI – 4 VII 2013 r.VI wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa” – Turcja.
19-20 XI 2013 r.VIII Forum Transformatory Energetyczne.
20 XII 2013 r.Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP. Wręczenie odznaczeń i medali.
7-10 II 2014 r.VII wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa” – Berlin.
28 II 2014 r.WZDO. Wybranie nowych władz Oddziału Łódzkiego na Kadencję 2014 – 2018.
7-14 IV 2014 r.14 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.
28-30 V 2014 r.XI Międzynarodowa Konferencja Europejski rynek energii elektrycznej EEM`14 (Instytut Elektroenergetyki PŁ, Oddział Łódzki SEP).
17 X 2014 r.Jubileusz 95-lecia Oddziału Łódzkiego SEP.
18-19 XI 2014 r.IX Forum Transformatory Energetyczne.
19 XII 2014 r.Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP. Wręczenie odznaczeń i medali.
20-27 IV 2015 r.15 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.
25 V 2015 r.Podpisanie porozumienia o współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
30 IV-06 V 2015 r.VIII wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa” – Paryż.
12 VI 2015 r.Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka.
15 VI 2015 r.Otrzymanie przez Oddział Łódzki SEP certyfikatu „Kreator Kompetencji Zawodowych” przyznanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
27 VI 2015 r.Objecie patronatu przez Oddział Łódzki SEP nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 w Łodzi.
18-19 XI 2015 r.X Forum Transformatory Energetyczne.
11 XII 2015 r.Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP. Wręczenie odznaczeń i medali.
15 I 2016 r.Spotkanie Prezesów zaprzyjaźnionych Oddziałów i Kół SEP: Oddziału Piotrkowskiego SEP, Oddziału Kaliskiego SEP, Oddziału Skierniewickiego SEP, Oddziału Radomskiego SEP, Oddziału Konińskiego SEP, Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów i Oddziału Łódzkiego SEP.
4 III 2016 r.Spotkanie delegatów Oddziału Łódzkiego SEP. Podsumowanie minionych dwóch lat kadencji 2014-2018.
9 III 2016 r.Pierwsze spotkanie z cyklu „Wieczorki z elektryką” – Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
18-25 IV 2016 r.16 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.
7-17 V 2016 r.IX wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa” – Włochy.
31 V 2016 r.Seminarium zorganizowane przez Oddział Łódzki SEP, Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i PGE Dystrybucja S.A.
3 VI 2016 r.Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka.
14 VI 2016 r.Oddział Łódzki SEP otrzymał certyfikat nr 7/2016 MULTIINNOWATOR przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
14 VI 2016 r.Prezentacja Firmy SONEL S.A. połączona z prelekcją „Jakość energii elektrycznej w świetle przepisów i problemów”.
4 X 2016 r.Wieczorek z elektryką – Phoenix Contact Sp. z o.o.
12 X 2016 r.Połączone zebranie Prezydiów Oddziałów Łódzkiego i Zagłębia Węglowego.
20 X 2016 r.Jubileusz 30-lecia Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego. Podczas uroczystości Koło otrzymało Złotą Honorową Odznakę SEP nadaną przez Zarząd Główny SEP.
15-16 XI 2016 r.XI Forum Transformatory Energetyczne.
23-24 XI 2016 r.Objęcie patronatem przez Oddział Łódzki SEP Targów Efektywności Energetycznej i OZE.
29 XI 2016 r.Wieczorek z elektryką – Producent rozdzielnic elektrycznych Edward Biel.
16 XII 2016 r.Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP. Wręczenie odznaczeń i medali.
20 I 2017 r.Spotkanie Prezesów zaprzyjaźnionych Oddziałów i Kół SEP: Oddziału Piotrkowskiego SEP, Oddziału Kaliskiego SEP, Oddziału Skierniewickiego SEP, Oddziału Radomskiego SEP, Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów i Oddziału Łódzkiego SEP.
9 II 2017 r.Wieczorek z elektryką – OLMEX S.A.
7 III 2017 r.Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
24-26 III 2017 r.Rada Prezesów SEP. Łódź.
25 III 2017 r.Sesja wspomnieniowa z okazji setnej rocznicy urodzin prof. Władysława Pełczewskiego (1917-2006) Członka Honorowego SEP, objęta honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi.
17-27 V 2017 r.X wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa” – Andaluzja.
31 V 2017 r.Oddanie do użytkowania laboratorium fotowoltaiczne zlokalizowanego w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 przy ul. Wareckiej 41 w Łodzi. Projekt sfinansował Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który pozostaje właścicielem laboratorium.
6 VI 2017 r.Jubileusz 20-lecia Biuletynu Techniczno – Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP.
8 VI 2017 r.Oddział Łódzki SEP otrzymał certyfikat AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
9 VI 2017 r.Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka.
4 IX 2017 r.Oddział Łódzki SEP uzyskał akredytację UDT do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie montażu systemów fotowoltaicznych.
29-30 IX 2017 r.Szkolenie wyjazdowe dla członków Komisji Kwalifikacyjnych.
17 X 2017 r.Wieczorek z elektryką – Biogaz – ekologia i energia.
26 X 2017 r.Prezentacja Firmy SONEL S.A. połączona ze szkoleniem pomiarowym.
21 XI 2017 r.Wieczorek z elektryką – ES – SYSTEM S.A.
12 XII 2017 r.Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
14 XII 2017 r.Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP. Wręczenie odznaczeń i medali.
23 I 2018 r.Wieczorek z elektryką – Ensto Pol Sp z o.o.
3 II 2018 r.Bal Elektryka.
8 II 2018 r.Prezentacja Firmy SONEL S.A. połączona ze szkoleniem pomiarowym.
12-13 III 2018 r.IV Dyskusyjne Forum Kobiet. Łódź.
21 III 2018 r.WZO. Wybranie nowych władz Oddziału Łódzkiego na Kadencję 2018 – 2022.
17 IV 2018 r.Wieczorek z elektryką – JAKMET Producent obudów i rozdzielnic elektrycznych.
12-23 V 2018 r.XI wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa” – Hiszpania.
5 VI 2018 r.Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
8 VI 2018 r.Oddział Łódzki SEP otrzymał Złoty Certyfikat KREATOR INNOWACJI przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
8 VI 2018 r.Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka.
13 VI 2018 r.Połączone zebranie Prezydiów Oddziałów Łódzkiego i Zagłębia Węglowego.
27-29 VI 2018 r.15 Międzynarodowa Konferencja Europejski rynek energii elektrycznej EEM`18 Łódź (Instytut Elektroenergetyki PŁ, Oddział Łódzki SEP).
21-22 IX 2018 r.Szkolenie wyjazdowe dla członków Komisji Kwalifikacyjnych.
16 X 2018 r.Wieczorek z elektryką – ORMAZABAL Polska Sp z o.o.
23 X 2018 r.Prezentacja Firmy SONEL S.A. połączona ze szkoleniem pomiarowym.
27 XI 2018 r.Wieczorek z elektryką – ISA – SERWIS Mariusz Łodkowski.
10 XII 2018 r.Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
14 XII 2018 r.Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP. Wręczenie odznaczeń i medali.
26 I 2019 r.Bal Elektryka.
29 I 2019 r.Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
5 II 2019 r.Wieczorek z elektryką – ATLAS Sp z o.o.
19 III 2019 r.Oddział Łódzki SEP otrzymał wyróżnienie w konkursie Prezydenta Miasta Łodzi „Pracodawca kreujący i wspierający edukację 2018”.
27 III 2019 r.Wieczorek z elektryką – ANIRO Sp z o.o.
4 IV 2019 r.Prezentacja Firmy SONEL S.A połączona ze szkoleniem pomiarowym.
16 IV 2019 r.Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
23 IV 2019 r.Wieczorek z elektryką – ISYSTEMY.PL.
16 v 2019 r.Wieczorek z elektryką – Bricoman / Schneider Electric.
7 VI 2019 r.Udział delegatów Oddziału Łódzkiego SEP w XXXIX Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów SEP z okazji Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
11 VI 2019 r.Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w EC1, upamiętniającej pierwszą siedzibę Oddziału Łódzkiego SEP.
14 VI 2019 r.Oddział Łódzki SEP otrzymał Złoty Certyfikat KREATOR INNOWACJI przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
14 VI 2019 r.Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka.
18-27 VI 2019 r.XII wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa” – Czarnogóra i Albania.
24 IX 2019 r.Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
4-5 X 2019 r. Szkolenie wyjazdowe dla członków Komisji Kwalifikacyjnych.
12 X 2019 r.Gala w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej z okazji Jubileuszu 100-lecia Oddziału Łódzkiego SEP.
30 X 2019 r.Wieczorek z elektryką – ETI Polam Sp. z o.o.
12 XI 2019 r. Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
14 XI 2019 r.Prezentacja Firmy SONEL S.A połączona ze szkoleniem pomiarowym.
15 XI 2019 r.Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Łódzkiego dla Oddziału Łódzkiego SEP przyznana przez Sejmik Województwa Łódzkiego.
21 XI 2019 r.Wieczorek z elektryką – HELUKABEL Sp. z o.o.
13 XII 2019 r. Spotkanie wigilijne Oddziału Łódzkiego SEP. Wręczenie odznaczeń i medali.
19 XII 2019 r. Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
1 II 2020 r. Bal Elektryka.
10 III 2020 r.Wieczorek z elektryką – Lanster Sp. z o.o.
23 VI 2020 r.Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
27 X 2020 r.Zebranie (zdalne) Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
17 XI 2020 r.Zebranie (hybrydowe) Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
8 XII 2020 r. Zebranie (hybrydowe) Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
15 VI 2021 r.Zebranie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
25 VIII-3 IX 2021 r.XIII wyjazdowe sympozjum „Energetyka odnawialna i jądrowa” – Gruzja.

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU