sobota, 22 czerwca 2024

Konkursy

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską na WEEIiA PŁ

Wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej organizujemy corocznie Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską oraz inżynierską.

REGULAMIN

 1. Cel konkursu
  Celem konkursu jest:

  1. Stworzenie przez SEP dodatkowej zachęty moralnej i materialnej dla studentów do podejmowania prac dyplomowych o określonym charakterze i wykonywanie ich terminowo i na wysokim poziomie;
  2. Zainteresowanie dyplomantów tematyką związaną z aktualnymi potrzebami gospodarki narodowej, regionu lub uczelni w zakresie szeroko rozumianej elektryki;
  3. Propagowanie działalności SEP wśród młodzieży studenckiej.
 2. Uczestnictwo w konkursie
  1. W konkursie mogą brać udział dyplomanci Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki wszystkich kierunków studiów: Elektrotechniki, Elektroniki z Telekomunikacją, Automatyki z Robotyką oraz Informatyki Stosowanej.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest zakończenie pracy dyplomowej w terminie określonym w Regulaminie Studiów i przedstawienie jej Komisji Konkursowej
  3. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać:
   • Dziekan lub Prodziekani Wydziału;
   • Dyrektorzy Instytutów;
   • Kierownicy Katedr lub Zespołów;
   • Opiekun lub recenzent pracy dyplomowej;
   • Dyplomant – autor pracy.
  4. Przy zgłoszeniu pracy na konkurs należy przedstawić:
   • Pracę dyplomową;
   • Dwie opinie o pracy (opiekuna i recenzenta);
   • Ankietę wypełnioną przez dyplomanta (zał. Nr 1);
  5. Dokumenty wymienione w ww. podpunktach mogą być uzupełnione dodatkowymi opiniami świadczącymi o wykorzystaniu wyników pracy.

  6. Prace dyplomowe z opiniami i ankietami należy składać u organizatorów w terminie podanym w odrębnym piśmie informującym o konkursie.
 3. Komisja konkursowa
  1. Komisję konkursową powołuje Prezes oddziału SEP w porozumieniu z władzami Wydziału. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
  2. W skład komisji konkursowej mogą zostać zaproszeni:
   • Przedstawiciel Zarządu Oddziału SEP;
   • Przedstawiciel dziekana wydziału;
   • Przedstawiciel Komisji ds. Młodzieży i Studentów SEP;
   • Przedstawiciel koła SEP na wydziale;
   • Przedstawiciel studenckiego koła SEP;
   • Specjaliści – pracownicy uczelni i przemysłu;
   • Inne zaproszone osoby.
  3. Komisja wyłania spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 4. Kryteria oceny
  1. Komisja konkursowa rozpatruje i ocenia pracę zgłoszoną na konkurs na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 2.d oraz oceny własnej członków komisji.
  2. Komisja konkursowa może powołać recenzentów dodatkowych.
  3. Przy ocenie pracy przez komisje należy brać pod uwagę następujące kryteria:
   • Sposób rozwiązania problemu;
   • Powiązanie pracy dyplomowej z aktualnymi problemami gospodarki narodowej, regionu lub uczelni;
   • Stopień samodzielności autora i oryginalności rozwiązania problemu w pracy dyplomowej;
   • Poziom redakcyjny pracy (jasność formułowania myśli, poprawność stylu, zwięzłość itp.);
   • Prawidłowość doboru źródeł dostępnej literatury.
 5. Tryb przeprowadzania konkursu
  1. Konkurs powinien być ogłoszony na początku semestru dyplomowego i podany do wiadomości na zebraniach kół SEP, posiedzeniach Rad Wydziałów i Rad Naukowo-Dydaktycznych Instytutów.
  2. Praca komisji konkursowej składa się z dwóch etapów:
   • I etap – wybór przez komisję najlepszych prac do II etapu konkursu, bez ustalania ich kolejności.
   • II etap – właściwe postępowanie konkursowe w celu ustalenia ostatecznej kolejności nagrodzonych i wyróżnionych prac; zaleca się, aby II etap miał charakter otwartego seminarium naukowego z prezentacją prac przez autorów i dyskusją.
  3. Przy ustaleniu kolejności prac w II etapie, komisja konkursowa powinna oceniać prace wg kryteriów podanych w pkt. 4.c oraz sposób referowania wyników pracy i jakość udzielonych odpowiedzi w dyskusji.
  4. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.
  5. Wynik konkursu powinien być ogłoszony na sali obrad komisji po rozpatrzeniu wszystkich prac dopuszczonych do II etapu konkursu, przy czym podjęta decyzja jest ostateczna.
 6. Nagrody i wyróżnienia
  1. Komisja konkursowa przyznaje nagrody pieniężne lub rzeczowe oraz dyplomy i wyróżnienia dla prac prezentowanych w II etapie konkursu. Komisja może przyznać listy gratulacyjne dla promotorów najlepszych prac.
  2. Nagrody i wyróżnienia pochodzą z funduszy przyznawanych przez Centralną Komisję ds. Młodzieży i Studentów ZG SEP oraz dodatkowo uzyskanych z uczelni, przemysłu, organizacji młodzieżowych itp.
  3. Lista zawierająca nazwiska autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych, nazwę instytutu, tytuły prac, nazwiska promotorów oraz rodzaj i wartość przyznanych nagród zostanie przesłana m.in. do Dziekana Wydziałów, dyrektorów instytutów i kierowników katedr oraz przewodniczących kół SEP w uczelni w celu ogłoszenia.
  4. Zaleca się, aby nagrody i wyróżnienia wraz z pismami stwierdzającymi ich przyznanie zostały wręczone przez Prezesa Zarządu Oddziału SEP podczas spotkania dyplomantów z okazji zakończenia studiów, rozdania dyplomów lub innych uroczystości wydziałowych czy stowarzyszeniowych.
 7. Przepisy porządkowe
  1. Z posiedzeń komisji konkursowej powinien być sporządzony protokół zawierający nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnionych, nazwę instytutu, tytuły pracy i nazwiska promotorów oraz rodzaj i wysokość przyznanych nagród.
  2. Protokół komisji konkursowej należy przesłać do Zarządu Oddziału SEP, a kopię protokołu do Centralnej Komisji ds. Młodzieży i Studentów ZG SEP.
  3. Protokół komisji konkursowej jest do wglądu wszystkich zainteresowanych.
  4. Po zakończeniu konkursu przedłożone prace dyplomowe zostaną zwrócone instytutom lub osobom dokonującym zgłoszenia pracy.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony – na podstawie § 9 p. 7 Statutu SEP.

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU