sobota, 22 czerwca 2024

Egzaminy SEP

Podstawa prawna

Świadectwa kwalifikacyjne są wymagane art. 54 Prawa energetycznego (Dz.U. 2022 poz. 1385).

Świadectwa kwalifikacyjne (tzw. „uprawnienia SEP” lub „grupa SEP”) powinny posiadać osoby na stanowiskach eksploatacji i dozoru, które wykonują prace eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub napraw, montażu lub demontażu, kontrolno – pomiarowym zgodnie z załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392).

Wymagania formalne

Do wniosku o sprawdzenie kwalifikacji zgodnie z § 6 ust. 2 lub 3 w/w rozporządzenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy:

(§ 6 ust. 2)

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

(§ 6 ust. 3)

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Miejsce i termin egzaminów

Egzaminy odbywają się w poniedziałki w godz. 14.30 – 15.30 w biurze OŁ SEP przy Pl. Komuny Paryskiej 5A, IV p. Domu Technika, pok. 404 lub 409:

 • 02.04.2024 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 08.04.2024 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 15.04.2024 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 22.04.2024 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 29.04.2024 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 06.05.2024 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 13.05.2024 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 20.05.2024 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 27.05.2024r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 03.06.2024 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 10.06.2024 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 17.06.2024 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 24.06.2024 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185

Komisja Kwalifikacyjna Nr 185 egzaminuje w zakresie:

Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13.
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21.

Komisja Kwalifikacyjna Nr 186 egzaminuje w zakresie:

Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.
Grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Komisja Kwalifikacyjna Nr 655 egzaminuje w zakresie:

Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13.
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.
Grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Opłata za egzamin na uprawnienia SEP

Od 1 stycznia 2024 r. opłata za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji będzie wynosić: 424,20 zł

Opłatę należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu w biurze OŁ SEP pok. 404 (płatność kartą lub gotówką) lub dokonać przelewu na konto nr:
21 1500 1038 1210 3005 3357 0000

Istnieje również możliwość przeprowadzenia egzaminu w języku angielskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji na uprawnienia SEP

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku EKSPLOATACJI

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku EKSPLOATACJI

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku EKSPLOATACJI

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU