niedziela, 14 lipca 2024

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanej w dalszej części klauzuli RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki, Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź, tel. 42 632 90 39, e-mail: sep@seplodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Łódzki jest Pan/Pani Anna Grabiszewska, tel. 42 632 90 02, e-mail: a.grabiszewska@seplodz.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonywania przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki działalności statutowej i ustawowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • wykonania umowy, której są lub mogą być Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki na Państwa rzecz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c RODO;
  • wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów ustaw), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Państwa dane możemy udostępnić innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych w związku prowadzoną przez nas działalnością statutową i gospodarczą oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki, chyba że wcześniej zażądają Państwo usunięcia swoich danych (wówczas Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń).
 6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, że ich dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne w celu realizacji naszych zobowiązań wobec Państwa, a także do realizacji przysługujących Państwu uprawnień, wynikających z naszej działalności statutowej i gospodarczej. W przypadkach kiedy wymagają tego przepisy prawa, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych, podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanej w dalszej części klauzuli RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki, Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź, tel. 42 632 90 39, e-mail: sep@seplodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Łódzki jest Pan/Pani Anna Grabiszewska, tel. 42 632 90 02, e-mail: a.grabiszewska@seplodz.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonywania przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki działalności statutowej i ustawowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, f RODO;
  • wykonania umowy, której są lub mogą być Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki na Państwa rzecz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c RODO;
  • wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów ustaw), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Kategorie Państwa danych osobowych jakie będą przetwarzane: imię i nazwisko, numer PESSEL, numer dokumentu tożsamości, data i miejsce urodzenia, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, miejscu pracy, posiadanych uprawnieniach.
 5. Państwa dane możemy udostępnić innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych w związku prowadzoną przez nas działalnością statutową i gospodarczą oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
 6. Państwa dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki, chyba że wcześniej zażądają Państwo usunięcia swoich danych (wówczas Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń).
 7. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, że ich dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Państwa dane osobowe uzyskaliśmy za pośrednictwem innego podmiotu w związku z realizacją usług na jego rzecz lub realizacją zadań wynikających z naszej działalności statutowej i ustawowej.

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU