sobota, 22 czerwca 2024

Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa OŁ SEP powstał 1 stycznia 1961 roku. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego rzeczoznawcy i specjaliści sepowscy wykonali szereg ekspertyz i opracowań dla firm i osób prywatnych z Łodzi i całego kraju.

Praca rzeczoznawców i specjalistów z Łódzkiego Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP pomaga przedsiębiorcom rozstrzygnąć wiele spraw dotyczących elektryki, a osobom prywatnym pomaga rozwiązać wiele problemów, z którymi nie mogą sobie dać rady.

Obecnie Ośrodek liczy ponad 60 rzeczoznawców i specjalistów, którzy świadczą między innymi następujące rodzaje usług:

Audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw

Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw wynikający z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich sporządza audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Obowiązek ten wynika z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., która weszła w życie w dniu 1 października 2016 r.

Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w dwóch ostatnich latach obrotowych:
zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników

lub

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.

Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania energii. Zgodnie z Ustawą audyt zostanie przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Opracowanie będzie zawierało szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo. Audyt będzie się opierał, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Oddział Łódzki SEP zapewnia wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytów.

Ostateczna wycena i czas trwania uzależnione są od zakresu audytu, który ustalany jest z Zamawiającym dopiero po zapoznaniu się z charakterem zakładu. Zapraszamy do współpracy.

Pomiary eksploatacyjne

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich mając na uwadze bezpieczną pracę przy urządzeniach z napędem elektrycznym lub zasilanych prądem elektrycznym (w tym również sprzęt oświetleniowy, komputerowy, kasy fiskalne), a także wymóg prawny wynikający z Ustawy „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietna 1997 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z dn. 4 czerwca 1997 r.) oraz przepisów wykonawczych i Polskich Norm proponuje Państwu następujące usługi:

 • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 • Badania skuteczności ochrony odgromowej.
 • Badania skuteczności ochrony przeciwprzepięciowej.
 • Oceny stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
 • Pomiary natężenia oświetlenia.
 • Pomiary obciążeń linii zasilających.
 • Pomiary zawartości wyższych harmonicznych w sieciach nn.
 • Oceny i projekt kompensacji mocy biernej.

Pozostałe usługi

 • Wykonywanie i ocena projektów technicznych i technologicznych.
 • Ekspertyzy i opinie dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
 • Oceny stanu technicznego i wyceny urządzeń medycznych.
 • Opracowywanie oraz weryfikacja instrukcji eksploatacyjnych wymaganych przepisami prawa.
 • Badania techniczne urządzeń elektrycznych, elektronicznych i elektroenergetycznych.
 • Ocena zagrożeń i przyczyn wypadków powodowanych przez urządzenia elektryczne.
 • Ocena usprawnień, projektów i wniosków racjonalizatorskich.
 • Wykonywanie ekspertyz o charakterze prac naukowo – badawczym.
 • Oceny stanu technicznego i wyceny urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa

 • Wiesław Kmin – Przewodniczący
 • Andrzej Boroń
 • Czesław Michalski
 • Edward Pilak
 • Rafał Sadowski
 • Przemysław Tabaka
 • Henryk Więckowski
 • Maria Walczak

Regulamin Izby Rzeczoznawców SEP

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę SEP

Wniosek o powołanie na specjalistę SEP

Wykaz działów specjalistycznych

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU