SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2015
Menu
Władze OŁ SEP
Biuro OŁ SEP
Składki
Członkowie Wspierający
Agendy OŁ SEP
Sekcje
Koła OŁ SEP
Biuletyn
Konferencje
Konkursy
Historia OŁ SEP
Galeria
Warto zobaczyć
Kontakt
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Ośrodek Rzeczoznawstwa OŁ SEP powstał 1 stycznia 1961 roku. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego rzeczoznawcy i specjaliści sepowscy wykonali szereg ekspertyz i opracowań dla firm i osób prywatnych z Łodzi i całego kraju.
Praca rzeczoznawców i specjalistów z Łódzkiego Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP pomaga przedsiębiorcom rozstrzygnąć wiele spraw dotyczących elektryki, a osobom prywatnym pomaga rozwiązać wiele problemów, z którymi nie mogą sobie dać rady.
Obecnie Ośrodek liczy ponad 60 rzeczoznawców i specjalistów, którzy świadczą między innymi następujące rodzaje usług:
Usługi techniczne i ekonomiczne
Pomiary eksploatacyjne
Z naszych usług korzystali

Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa
 1. Wiesław Kmin - Przewodniczący
 2. Andrzej Boroń
 3. Czesław Michalski
 4. Edward Pilak
 5. Rafał Sadowski
 6. Przemysław Tabaka
 7. Henryk Więckowski
 8. Maria Walczak
Regulamin Izby Rzeczoznawców SEP
Wniosek o nadanie tytułu weryfikatora/rzeczoznawcy w IRSEP
Wniosek o nadanie tytułu specjalisty/asystenta w OR SEP
Wykaz przedmiotowy działów specjalistycznych IRSEP

BHP przy urządzeniach energetycznych - Instrukcje

W dniu 25 września 2019 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1830), które wejdzie w życie w marcu 2020 r.
Rozporządzenie stawia wymóg by prace eksploatacyjne były prowadzenie zgodnie z instrukcją eksploatacji dla danego urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych, natomiast prace przy urządzeniach energetycznych były prowadzone zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy. Obowiązek opracowania powyższych instrukcji spoczywa na pracodawcy.
Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Łódzkiego SEP oferuje Państwu opracowanie nowych lub aktualizację już istniejących w Państwa Firmie instrukcji, które będą spełniały wymagania zawarte w w/w Rozporządzeniu. Nasi rzeczoznawcy posiadają duże doświadczenie w opracowywaniu instrukcji, przygotowywali instrukcje zarówno dla dużych przedsiębiorstw jak też dla małych i mikro przedsiębiorców.
Szczegółowych informacji oraz odpowiedzi na pytania udzieli Państwu Kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa OŁ SEP - Edward Pilak e-mail: e.pilak@seplodz.pl, tel. 607 658 808.Audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw - nowa usługa

Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw wynikający z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich sporządza audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Obowiązek ten wynika z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., która weszła w życie w dniu 1 października 2016 r.
Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w dwóch ostatnich latach obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników

 2. lub
 3. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.
Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania energii. Zgodnie z Ustawą audyt zostanie przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Opracowanie będzie zawierało szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo. Audyt będzie się opierał, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Oddział Łódzki SEP zapewnia wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytów.

Ostateczna wycena i czas trwania uzależnione są od zakresu audytu, który ustalany jest z Zamawiającym dopiero po zapoznaniu się z charakterem zakładu. Zapraszamy do współpracy.Usługi techniczne i ekonomiczne
 • Projekty techniczne i technologiczne.
 • Ekspertyzy i opinie.
 • Ocena stanu technicznego i wycena urządzeń medycznych.
 • Weryfikacja dokumentacji.
 • Badania eksploatacyjne.
 • Badania techniczne urządzeń elektrycznych, elektronicznych i elektroenergetycznych.
 • Ocena zagrożeń i przyczyn wypadków powodowanych przez urządzenia elektryczne.
 • Ocena prototypów wyrobów, maszyn i urządzeń produkcyjnych.
 • Ocena usprawnień, projektów i wniosków racjonalizatorskich.
 • Opracowywanie projektów przepisów oraz instrukcji obsługi, eksploatacji, remontów i konserwacji.
 • Wykonywanie wszelkich pomiarów w zakresie elektryki.
 • Prowadzenie nadzorów inwestorskich i autorskich.
 • Wykonywanie ekspertyz o charakterze prac naukowo - badawczym.
 • Odbiory jakościowe.
 • Wyceny maszyn i urządzeń.
 • Audyty i plany marketingowe.
 • Ekspertyzy wpływu przyłączenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (farmy wiatrowe, elektrownie wodne itp.) do istniejącej sieci rozdzielczej.

Pomiary eksploatacyjne
Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich mając na uwadze bezpieczną pracę przy urządzeniach z napędem elektrycznym lub zasilanych prądem elektrycznym (w tym również sprzęt oświetleniowy, komputerowy, kasy fiskalne), a także wymóg prawny wynikający z Ustawy "Prawo energetyczne" z dnia 10 kwietna 1997 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z dn. 4 czerwca 1997 r.) oraz przepisów wykonawczych i Polskich Norm proponuje Państwu następujące usługi:
 • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 • Badania skuteczności ochrony odgromowej.
 • Badania skuteczności ochrony przeciwprzepięciowej.
 • Oceny stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
 • Pomiary natężenia oświetlenia.
 • Pomiary obciążeń linii zasilających.
 • Pomiary zawartości wyższych harmonicznych w sieciach nn.
 • Oceny i projekt kompensacji mocy biernej.

Z naszych usług korzystali m. in.
 • Kinectric Inc. Kanada
 • Dalkia Łódź S.A.
 • ABB Sp. z o.o.
 • Gillette Poland International Sp. z o.o.
 • Dell Products (Poland) Sp. z o.o.
 • Rossmann
 • Ball Packaging Europe
 • MPK w Łodzi Sp. z o.o.
 • Castorama Polska Sp. z o.o.
 • Elkomtech S.A.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna
 • Polimex-Mostostal S.A.
 • P.U.H. Elektro-Instal Angopol. Andrzej Gorzkiewicz
 • Engorem Sp. z o.o.
 • Cementownia Warta S.A.
 • Politechnika Łódzka
 • Lanster Sp. z o.o.
 • LASKOMEX PPUH
 • Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o.
 • AUNDE Poland Sp. z o.o.
 • ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
 • Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. z o.o.
 • Lovato Electric Sp. z o.o.
 • SELPOL S.A.
 • Energetyka Boruta Sp. z o.o.
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny


© 2015 OŁ SEP